Категории

Препоръчваме

Линк Директории

Реклама

Статистика

  • Активни: 25841
  • Чакащи: 53
  • От днес: 0
  • Статии: 1183
  • Категории: 15
  • Подкатегории: 60

Date Added: May 21, 2014 08:48:15 AM

Ролята на изобразителното изкуство за развитие на емоционалните преживявания на учениците от начално

Ролята на изобразителното изкуство за развитие на емоционалните преживявания на учениците от началното училище от списание „Начално училище“ гл. ас. д-р Димитър Балкански ШУ “Епископ Константин Преславски”   През периода на начална училищна възраст кръгът от обектите на детското внимание се разширява, представите се обогатяват, натрупаните умения и знания стават предпоставка за художественото възприемане на действителността на едно по-високо ниво. Това е периодът на преминаването от света на детските игри, интереси и мечти към сложния и противоречив свят на качествени промени в житейския опит, в естетическите и в нравствените прояви на подрастващите. Особеностите в развитието на учениците, настъпилите промени, могат да се отнесат до четири главни области – начин на мислене, психическо развитие, естетически критерии за оценка на действителността и изкуството, образно отражение (грамотност и изразителност). По това време завършва и един етап от художествено–естетическото развитие и изобразителната подготовка на учениците. Развитието на емоционалната сфера на учениците от началното училище се характеризира със следните тенденции: преодоляване на импулсивността, т.е. съзнателно въздържане на учениците от непосредствени емоционални импулси под влияние на усвоени правила на поведение и осъзнати изисквания; бърза смяна на емоционалните реакции под влияние на ситуацията, което води до неустойчивост в поведението им; диференциране на емоционалното отношение и възприемчивост към различни страни от действителността и поява на предпоставки за развитие на нравствените, естетическите и интелектуалните чувства; постепенна социализация на чувствата и преживяванията, които се предизвикват от социални мотиви – похвалата, положителната оценка, стимулират чувството на радост и емоционална удовлетвореност. По-висш израз на социализация на чувствата е развитието на типичните социално-нравствени преживявания: симпатия, съчувствие, съпреживяване, приятелство, които се проявяват в процеса на обучението при възприемането на разкази и романи за деца, театрални спектакли, филми, произведения на изкуството – обстоятелство, пряко свързано със специфичното обучение на учениците и натрупването на съответен емоционален опит; проява на преживявания в резултат на собственото им мотивирано поведение или положителна оценка на продукцията от тяхната художествена дейност – удовлетворение, радост, задоволство и т. н. Във всяко изкуство емоциите изпълняват и имат основна и решаваща роля. Невъзможно е явленията от действителността да бъдат пресъздадени по извънемоционален, единствено рационален път, както е невъзможно по този начин да се възприеме заложеният в художественото произведение замисъл. Терминът емоция произтича от латинската дума “emoveo”, което означава вълнение, потресение. Eмоциите са особена група психични процеси и състояния, свързани с инстинктите, потребностите и мотивите на човека. Те отразяват значимостта на явленията за жизнената дейност на личността и постоянно оказват влияние върху тази дейност. Емоциите възникват винаги при конкретни поводи, т.е. те са конкретни, ситуативни и поради това са безкрайно разнообразни. Емоционалните преживявания и чувствата на децата играят важна роля в живота им, в тяхното поведение, в начина на общуване, в познавателната и практико-изобразителната им дейност. В обучението по изобразително изкуство те изпълняват ролята на мотиви в процеса на възприемане и изобразяване на обекти и явления от действителността, при разглеждането и анализирането на достъпни за възрастта на учениците произведения на изобразителното изкуство. В някои ситуации емоционалните преживявания доминират над останалите мотиви и стимулират активността на подрастващите за изява на творческото начало в изобразителния процес. Без наличието на емоционално отношение към предмета на изобразяване, без създаване на емоционално-творческа атмосфера в обучението по изобразително изкуство, не може да се очаква от учениците интерес и желание за работа, което се отразява на качеството на техните творби.Моят профил

Реклама